خودشناسی

دنیای درونی تو دنیای بیرونی ات را می سازد.

چرا به خواسته های خود نمی رسیم؟

دلیلش چیست که هر چه می خواهیم، نمی توانیم و هر چه می کوشیم، نمی رسیم؟

چه چیزی را باید بدانیم که هنوز نمی دانیم؟

ادامه مطلب …