منحصر به فرد و زیبا

احساس ارزشمندی و افزایش آن

در تعریف عزت نفس آورده اند که آن میزانی از حس ارزشمندی است که فرد در درون خود احساس می کند. در این مقاله درصدد بوده ام تا منابع احساس ارزشمندی را بیان کنم تا خواننده مطلب بتواند با تفکیک ارزش ذاتی درونی از ارزش مشروط بیرونی، به خودباوری و درک واقع بینانه تری از […]

خودشناسی

دنیای درونی تو دنیای بیرونی ات را می سازد. چرا به خواسته های خود نمی رسیم؟ دلیلش چیست که هر چه می خواهیم، نمی توانیم و هر چه می کوشیم، نمی رسیم؟ چه چیزی را باید بدانیم که هنوز نمی دانیم؟